Klachtenregeling

Siloah vindt het belangrijk dat er goede zorg wordt verleend. Daarom streven wij ernaar om de zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch gaan er soms dingen fout. Het kan zijn dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. Hiervoor is een klachtenregeling ontwikkeld. Het doel van de klachtenregeling is om ontevredenheid over onze zorg- en dienstverlening zo vroeg mogelijk te signaleren en samen tot een oplossing te komen en het vertrouwen te herstellen. Een klacht kan ook een belangrijk signaal zijn. Van een klacht kan veel geleerd worden. Ook kan een klacht een aanleiding zijn om zaken te veranderen. Het is van belang om klachten op een zorgvuldige wijze te behandelen. In de klachtenregeling staat hoe de klachten worden behandeld en welke procedures worden gevolgd.

Bekijk hier de volledige klachtenregeling.

Wanneer hebt u een klacht?

Als u als cliënt of cliëntvertegenwoordiger niet tevreden bent over de zorg- en dienstverlening kan dat een aanleiding zijn tot het hebben van een klacht.

Wat moet u doen als u een klacht hebt?

Als u niet tevreden bent over de verleende zorg, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris luistert, adviseert, begeleidt en bemiddelt bij het bespreekbaar maken van uw ontevredenheid. U kunt ook contact opnemen met degene die de ontevredenheid betreft of met de leidinggevende van de locatie. Samen wordt zo geprobeerd de ontevredenheid op te lossen.

U kunt een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris of bij de klachtencommissie. De interne klachtencommissie van SVRO en Siloah is een commissie die de klacht onderzoekt en behandelt. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Raad van Bestuur.

Wanneer het niet mogelijk blijkt samen tot een oplossing te komen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Let op: als u een Jeugdwet-indicatie heeft, kunt u zich voor ondersteuning ook wenden tot vertrouwenspersonen van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Deze organisatie voert landelijk het onafhankelijke vertrouwenswerk uit, in opdracht van de gemeenten. De vertrouwenspersonen kunnen kinderen, jongeren, (pleeg)ouders en verzorgers begeleiden, die advies vragen of een klacht hebben over de geboden jeugdhulp. Zie voor meer informatie de Folder AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Hoe dient u uw klacht in?

Het in contact treden met de klachtenfunctionaris of het indienen van een klacht verloopt via het secretariaat van Zorggroep Sirjon, waartoe Siloah en de SVRO behoren. U kunt uw klacht per brief, telefonisch of per e-mail indienen. Vermeld hierbij duidelijk aan wie de klacht moet worden voorgelegd. Ook voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van Zorggroep Sirjon.

Het adres is: Gieterijstraat 120, 2984 AB in Ridderkerk. Het telefoonnummer is 088-2754500. Het e-mail adres is: klachten@sirjon.nl.