De zorgvisie van Siloah is verankerd in Gods Woord. Bijbelse normen en waarden bepalen het denken en praktisch handelen. Uit de Bijbel leren wij Wie God is, hoe Hij gediend wil worden en hoe onze relatie tot de naaste moet zijn. Het is deze relatie met God die de werkelijke waarde van het leven bepaalt. Een gezond lichaam of helder verstand hebben in dit opzicht geen waarde. Iemand met een beperking is een uniek schepsel van God, met eigen mogelijkheden en beperkingen. Ook hij of zij kan door de werking van Heilige Geest beantwoorden aan het levensdoel: God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Het is deze visie die Siloah verplicht tot het bieden van zorg met een eigen leefsfeer.

Cliënten van Siloah herkennen deze eigen sfeer. Het sluit immers aan bij de vertrouwde thuissituatie. De identiteit staat niet op zichzelf, maar is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van zorg. In al haar geledingen streeft Siloah naar een zo optimaal mogelijke dienstverlening. Maar ook op andere terreinen geeft de identiteit houvast, zoals bij handelen rondom het levenseinde en het omgaan met relatievorming. De Bijbelse waarden en het daarvan afgeleide mensbeeld bepalen ook de inhoud en methode van zorgverlening. Richting de overheid en in de regio’s maakt Siloah duidelijk waarom het bieden van identiteitsgebonden zorg noodzakelijk is. Let wel: deze ‘eigen’ zorg is geen luxe, maar noodzaak.