Aanmelding en advies

Steeds meer cliënten maken gebruik van de voorzieningen van Siloah. De procedure voor een zorgaanvraag is dan ook zo eenvoudig mogelijk.De zorgaanvragen lopen via de cliëntadviseur van het Cliënt Service Bureau van Siloah. Deze zal proberen een beeld te krijgen van wat u precies wil. Indien nodig brengt de medewerker een bezoekje thuis ter verduidelijking van de aanvraag. Ook informeert de medewerker naar een zogenoemde beschikking of indicatie. Deze is nodig om te bepalen op welke zorg u recht heeft, en op hoeveel. 

Niet voor elke zorgvraag is binnen Siloah direct een oplossing voorhanden. Bijvoorbeeld omdat er een wachtlijst is of omdat de zorgvraag niet in het bestaande zorg- en dienstverleningspakket past. Als dat zo is, zal de cliëntadviseur dat zo vroeg mogelijk aan u bekendmaken. Samen zullen we bekijken of het zinvol is de aanvraag voort te zetten.

Indicatiestelling

Als zorgaanbieder mag Siloah zelf geen indicaties stellen. Afhankelijk van welke zorg nodig is, gebeurt dit door de gemeente of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bij zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet, heeft u een beschikking van de gemeente nodig. BIJ zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft u een indicatie van het CIZ nodig.

Wanneer u nog geen indicatie heeft, verwijst de intakemedewerker door naar Helpende Handen, MEE (vroeger de Sociaal Pedagogische Dienst – SPD) of Stichting Zorgconsulenten (SZC), die u hierin verder begeleidt. Ook wanneer niet helemaal duidelijk is welke zorg precies nodig is, verwijst de medewerker door om hierin meer duidelijkheid te krijgen, in het belang van de cliënt. Uiteindelijk komen alle zorgvragen weer bij de cliëntadviseur terug, verduidelijkt en wel, en compleet met beschikking of indicatie.

Eigen bijdrage

De meeste zorg die Siloah biedt, valt onder de WLZ. Ook biedt Siloah zorg die onder de WMO valt. Voor de Wlz en voor de WMO betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK), afhankelijk van uw inkomen. Het CAK regelt landelijk de eigen bijdragen voor zorg. U kunt bij ons ook zorg krijgen vanuit de Jeugdwet. Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen aan het CAK. Wilt u weten wat uw eigen bijdrage is, kijkt u dan op www.hetcak.nl. U kunt ook contact opnemen met ons Cliëntservicebureau.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

U kunt zich bij het regelen en evalueren van uw zorg laten ondersteunen door een onafhankelijke cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past, goed kunt organiseren. U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Denk aan:

  • Informatie en advies: over de keuze voor de zorg die het beste past bij uw situatie en over uw rechten.
  • De invulling van de zorg: u kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast wat u belangrijk vindt en wat daarbij voor u de beste zorg is.
  • Het zorgplan: u kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgplan.
  • Bemiddeling tussen u en SVRO: wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en de afspraken met SVRO, komt u er niet goed uit en wilt u daarbij graag ondersteund worden? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.

Uw zorgkantoor (bij een Wlz-indicatie) of uw gemeente (bij een Wmo-indicatie) kan de cliëntondersteuning in veel gevallen zelf bieden. U kunt echter ook kiezen voor onafhankelijke cliëntondersteuning door MEEZorgbelang of Helpende Handen. Op de website van uw zorgkantoor, uw gemeente of van MEE, Zorgbelang of Helpende Handen vindt u meer informatie over cliëntondersteuning. U kunt zelf kiezen of en van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie. Voor u zijn geen kosten verbonden aan cliëntondersteuning.

Als u een Jeugdwet-indicatie vanuit de gemeente heeft, kunt u zich voor ondersteuning wenden tot vertrouwenspersonen van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Deze organisatie voert landelijk het onafhankelijke vertrouwenswerk uit, in opdracht van de gemeenten. De vertrouwenspersonen kunnen kinderen, jongeren, (pleeg)ouders en verzorgers begeleiden, die advies vragen of een klacht hebben over de geboden jeugdhulp. Zie voor meer informatie de Folder AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Meer weten

Wilt u meer weten over Siloah? Hebt u vragen over de indicatiestelling of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact ons op. Dit kan via het contactformulier, telefonisch (088-2754500) of via e-mail (clientservicebureau@siloah.nl).

Martha Bosschaart: cliëntadviseur West en Zuid
Elise de Visser: cliëntadviseur West en Zuid
Gerjanne Voortman: cliëntadviseur Oost
Allie Pol: cliëntadviseur Midden