Zorg aan huis

Siloah biedt zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking of meervoudige beperking in de thuissituatie. De zorg richt zicht primair op de cliënt met een ontwikkelingsachterstand of een beperking en is bedoeld om de zorgtaken van de ouders thuis tijdelijk over te nemen.Zorg aan huis is in principe voor iedereen die een kind heeft met een ontwikkelingsachterstand of een beperking. Het is niet zo dat er eerst sprake moet zijn van zware problemen of een uit de hand gelopen situatie.

Begeleiding

Een begeleider van Siloah komt op vaste momenten met een vaste regelmaat thuis bij uw kind. In een begeleidingsplan wordt vooraf vastgesteld welke begeleiding wordt gegeven.

Voor wie

Cliënten met een verstandelijke beperking of meervoudige beperking in de thuissituatie.

Welke leeftijd

Kinderen, jongeren en volwassenen.

Waar bieden we deze zorg

In de thuissituatie van de cliënt.

Voorwaarden

Afhankelijk van welke zorg nodig is, is een beschikking van uw gemeente nodig of een indicatie afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Informatie over financiering

De begeleiding en zorg bij Siloah worden bekostigd door middel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg (Wlz). De financiering vindt plaats in Zorg in Natura (ZIN) of door middel van een Persoonsgebonden budget (PGB). Voor de begeleiding en zorg moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het eigen inkomen. Deze bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

Meer weten

Wilt u meer weten over zorg aan huis? Hebt u vragen over de indicatiestelling of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact ons op.
Dit kan via het contactformulier, telefonisch (088-2754598) of via e-mail (clientservicebureau@siloah.nl).