Wij staan open voor uw ontevredenheid. Als organisatie leren we daarvan en kunnen we onze dienstverlening aanpassen en verbeteren. Daarmee helpt u niet alleen uzelf, maar ook andere cliënten van Siloah, Elim en Maranatha.

Eerst praten

Als u ontevreden bent, praat er dan eerst over met de persoon die het betreft. Deze heeft het recht om als eerste te weten dat u niet tevreden bent. Uw opmerkingen bieden hem of haar de mogelijkheid iets te herstellen of te verbeteren. Lukt dit niet, ga dan naar de leidinggevende om de zaak te bespreken. Als u van mening bent dat er vervolgens geen verandering is opgetreden of dat uw klacht niet voldoende gehoord is, kunt u zich wenden tot een aantal verschillende personen, afhankelijk van waar uw klacht over gaat. Deze personen staan hieronder benoemd.

Ontevredenheid over onvrijwillige zorg

Onvrijwillige zorg gaat om zorg die heeft gevolgen voor de vrijheid van de cliënt. Deze zorg valt onder de Wet Zorg en Dwang, afgekort tot Wzd. Bent u ontevreden over een situatie van onvrijwillige zorg? Dan kunt terecht bij de Cliëntvertrouwenspersoon Onvrijwillige Zorg. Zij kan ondersteunen en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast kan zij ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling en in het doorlopen van de klachtenprocedure. Er zijn meerdere Cliëntvertrouwenspersoon Onvrijwillige Zorg, verdeeld per locatie.

Ontevredenheid over zorg vanuit de Jeugdwet

Als u een Jeugdwet-indicatie heeft, kunt u zich voor ondersteuning rondom ontevredenheid of klachten wenden tot Jeugdstem – vertrouwenspersoon AKJ (www.jeugdstem.nl). Deze organisatie voert landelijk het onafhankelijke vertrouwenswerk uit, in opdracht van de gemeenten. De vertrouwenspersonen kunnen cliënten, naasten en verzorgers begeleiden. Zij helpen u met advies rondom ontevredenheid. Ook kunnen zij helpen met een klachtenprocedure over jeugdhulp.

Overige ontevredenheid

Voor ontevredenheid of klachten die niet te maken hebben met onvrijwillige zorg of jeugdhulp kun u terecht bij de klachtenfunctionaris. Dit is een functie die bij wet geregeld is. De klachtenfunctionaris luistert naar u en gaat met u na wat uw wensen en behoeften zijn. Ook denkt zij met u mee over het vinden van een passende oplossing. Wilt u informatie over wat er anders is gegaan dan u had gedacht? Wilt u herhaling voorkomen of voelt u zich miskend? Dan kan de klachtenfunctionaris u ondersteunen bij het aangaan van een gesprek hierover. Zo nodig bemiddelt zij bij een gesprek tussen u en degene tegen wie de klacht zich richt. Daarbij kiest zij géén partij. Het doel is herstel van vertrouwen, zodat u en de medewerker of zorgverlener weer samen verder kunnen.

Oordeel Raad van Bestuur of advies van de klachtencommissie

Een klacht indienen bij de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur zal een oordeel geven op de klacht, nadat zij degene op wie de klacht betrekking heeft, gelegenheid heeft gegeven om op de klacht te reageren. Voordat de Raad van Bestuur een oordeel geeft kan zij, als zij daar behoefte aan heeft, een advies vragen aan de klachtencommissie. Dit traject loopt via de klachtenfunctionaris.

Een advies vragen van de klachtencommissie

Zij onderzoekt de klacht in het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving en geeft op basis van haar bevindingen een advies aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal daarna het oordeel geven of de klacht gegrond of ongegrond is. De klachtencommissie kan de Raad van Bestuur ook adviseren om maatregelen te nemen. Dit traject loopt ook via de klachtenfunctionaris.

Geschillencommissie

Mocht u het niet eens zijn met het oordeel van de Raad van Bestuur, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan u hierover verder informeren.

Contactgegevens klachtenfunctionaris

Per post:
Klachtenfunctionaris Sirjon
Postbus 290
2980 AG RIDDERKERK

Per e-mail: klachten@sirjon.nl
Telefonisch: 088-2754500

Klachtenregeling

Klachtenformulier cliënten