Nadat de zorg- en dienstverleningsovereenkomst is afgesloten, wordt er samen met cliënt of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger een begeleidingsplan opgesteld. In het begeleidingsplan worden alle persoonlijke doelen en afspraken vastgelegd over de verzorging en/of begeleiding van de cliënt. De zorg en begeleiding vindt plaats op basis van het begeleidingsplan. Dit begeleidingsplan wordt minimaal een of twee keer per jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Rechten en plichten

In de zorgovereenkomst staan de rechten en plichten van u als cliënt en van Siloah vastgelegd.

Beëindiging van de zorg

De zorg aan de cliënt kan om de volgende redenen beëindigd worden:

  • Opzegging van de zorg- en dienstverlening door de cliënt, zijn ouder of (wettelijke) vertegenwoordiger;
  • Opzegging van de PGB-overeenkomst door de cliënt, zijn ouder of (wettelijke) vertegenwoordiger;
  • Vertrek van de cliënt uit de voorziening;
  • Overlijden van cliënt;
  • Het ontbreken van een geldige indicatie;
  • Het verstrijken van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan;
  • Ontbinding;
  • Een rechterlijke machtiging of andere titel op grond waarvan de cliënt elders gedwongen wordt opgenomen en de overeengekomen zorg- en dienstverlening als gevolg daarvan feitelijk wordt gestaakt.

Siloah kan de zorg- en dienstverleningsovereenkomst niet opzeggen tenzij er zwaarwichtige redenen zijn. Er kan sprake zijn van een zwaarwichtige reden wanneer de cliënt of zijn vertegenwoordiger de verplichtingen uit de zorg- en dienstverleningsovereenkomst niet nakomt. Of als de cliënt of vertegenwoordiger weigert inlichtingen te verstrekken die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Siloah kan de zorg- en dienstverlening ook opzeggen wanneer de cliënt zijn financiële verplichtingen die uit een PGB-overeenkomst voortvloeien, niet nakomt.

Siloah zorgt ervoor dat de zorgverlening aan de cliënt volgens de zorg- en dienstverleningsovereenkomst doorgaat, totdat de cliënt, zijn vertegenwoordiger of de voorziening vervangende hulp voor de cliënt heeft gevonden.

Werkwijze bij afronding

Het afronden en beëindigen van de zorg- en dienstverlening gebeurt in samenwerking met de cliënt.

Meer over de werkwijze bij afronding