Privacybeleid – donateurs

Privacyverklaring – persoonsgegevens en privacy donateurs

Waar gebruiken we de verzamelde informatie voor?

De informatie die we verzamelen gebruiken we:

  • Ter administratieve verwerking van uw donatie
  • Om uw geefhistorie te analyseren
  • Om te leren hoe we onze diensten, producten of informatie kunnen verbeteren
  • Om u op de hoogte te houden van ons werk
  • Om u te vragen om financiële of niet-financiële steun
  • Om onze verplichtingen na te kunnen komen, die voortvloeien uit een tussen u en ons afgesloten overeenkomst

Als we uw telefoonnummer hebben kunnen we u bellen, tenzij je hebt aangegeven dat je niet door ons gebeld wilt worden. Wil je dat alsnog doorgeven, neem dan contact met ons op.

Soms vragen we uw geboortedatum. Dat doen we om de communicatie zo relevant mogelijk te laten zijn en om te checken of de eventuele machtiging bij een donatie wordt afgegeven door een volwassene. Vanwege het grote aantal relaties in onze database is geboortedatum soms het enige persoonsgegeven wat ons in staat stelt om personen met zekerheid van elkaar te onderscheiden.

Wat is onze rechtsgrond voor gegevensverwerking?

Al ons gebruik van persoonlijke gegevens is in overeenstemming met de wet. De wet vereist dat we alleen gegevens verwerken als we daarvoor een geldige wettelijke basis hebben. We gebruiken uw persoonlijke gegevens als volgt:

  • Wanneer het noodzakelijk is voor uw en onze legitieme belangen en het grondrechtelijk is toegestaan. Onze legitieme belangen omvatten het beheer van onze organisatie, het sturen van marketingmateriaal en het begrijpen van onze achterban
  • Om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen
  • Bij het verzenden van e-mail over direct marketing, fondsenwerving, campagnes en evenementen gaan we uit van uw toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens

Hoe bewaren we uw gegevens veilig?

Siloah draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Zo worden onze formulieren bijvoorbeeld altijd versleuteld en wordt ons netwerk beveiligd en constant bewaakt.

We hebben adequate beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren kunnen gaan, gebruikt kunnen worden of dat er onrechtmatig toegang toe is. We hopen natuurlijk dat er nooit iets mis zal gaan, maar wanneer dit toch het geval is dan hebben we een procedure waarin staat vermeld hoe om te gaan met een (potentieel) datalek. Mocht het uw persoonsgegevens aangaan dan stellen we u hier meteen van op de hoogte.

Onze website bevat links naar websites van derden. Als u de link naar een van die websites volgt, wees je er dan van bewust dat elke site zijn eigen privacybeleid heeft en dat we geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dat beleid. Controleer daarom wat hun beleid is, voordat u uw persoonlijke gegevens aan deze websites doorgeeft.

Ondanks al onze voorzorgsmaatregelen kan de veiligheid van geen enkele online gegevensoverdracht voor 100% gegarandeerd worden. Hoewel we er dus naar streven uw persoonlijke gegevens te beveiligen, kunnen we de veiligheid van door u aan ons verstrekte informatie niet garanderen. Daarom wijzen we u erop dat u uw gegevens op eigen risico aan ons doorgeeft.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens in onze systemen zolang dit nodig is voor de relevante activiteit. Zodra u ons verzoekt niet meer via bepaalde kanalen met u te communiceren, zullen we uw gegevens en de daarbij horende informatie blijven bewaren, zodat we uw verzoek om u niet meer te benaderen kunnen inwilligen.