Het uitgangspunt bij het afronden van de zorg- en dienstverlening is dat dit zorgvuldig gebeurt. Betrokkenen vanuit Siloah zullen zich maximaal inspannen om de verplichtingen uit de zorg- en dienstverleningsovereenkomst ten opzichte van de cliënt na te komen tot het moment dat er vervangende zorg voor de cliënt gevonden is. De cliënt gaat goed voorbereid met ontslag en het ontslag vindt goed gecoördineerd plaats.

Als de zorgvraag van de cliënt binnen de voorziening of binnen Siloah niet meer gerealiseerd kan worden, wordt de cliënt overgeplaatst. Dit gebeurt op een correcte manier, waarbij alle relevante informatie aan de medewerkers van de andere voorziening binnen Siloah of aan de eventuele nieuwe zorgaanbieder wordt overgedragen.

Als de zorg- en dienstverlening moet worden beëindigd vanwege het ontbreken van een geldige indicatie wordt een herindicatie aangevraagd. Het Cliënt Service Bureau kan ondersteuning bieden in dit proces. De wensen en mogelijkheden voor verwijzing en nazorg worden in kaart gebracht.